Semionova, Y. A., Zemlyanskikh, N. G., Orlova, N. V. and Shpakova, N. M. (2017) “Antihemolytic Efficiency of Chlorpromazine under Posthypertonic Shock and Glycerol Removal from Erythrocytes after Thawing”, Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 27(1), pp. 51–60. doi: 10.15407/cryo27.01.051.