Grechishnikova, M. P., Chizhevsky, V. V., Govor, I. V. and Vysekantsev, I. P. (2017) “Screening for Informative Express Methods to Assess Spirulina Cyanobacteria Preservation in Cryopreservation”, Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 27(2), p. 183. doi: 10.15407/cryo27.02.183.