[1]
Y. A. Semionova, N. G. Zemlyanskikh, N. V. Orlova, and N. M. Shpakova, “Antihemolytic Efficiency of Chlorpromazine under Posthypertonic Shock and Glycerol Removal from Erythrocytes after Thawing”, Probl Cryobiol Cryomed, vol. 27, no. 1, pp. 51–60, Mar. 2017.