[1]
K. V. Markova, V. V. Ramazanov, and V. A. Bondarenko, “Osmotic Effect on Human Erythrocyte Detergent Lysis”, Probl Cryobiol Cryomed, vol. 19, no. 3, pp. 243–253, Nov. 2009.