[1]
N. O. Volkova, O. I. Goncharuk, I. A. Zasadnyuk, M. S. Filippova, and V. I. Gryschenko, “Use of Mesenchymal Stromal Cells for Recovery of Cartilage Tissue”, Probl Cryobiol Cryomed, vol. 18, no. 4, pp. 496–498, Dec. 2008.