[1]
L. A. Babijchuk, O. V. Kudokotseva, P. M. Zubov, V. V. Ryazantsev, O. L. Zubova, and T. M. Gurina, “Cord Blood Autobanks: Cryopreservation and Testing Methods”, Probl Cryobiol Cryomed, vol. 18, no. 4, pp. 524–526, Dec. 2008.