Misharina, Z. A., V. V. Balan, I. A. Kryachok, Z. M. Minchenko, N. V. Belyayeva, Y. M. Samson, V. G. Chuyskiy, Y. Y. Karamanesht, V. I. Khomenko, and V. G. Bebeshko. “Hemopoietic Stem Cells for Transplantation in Patients With Oncohematological Pathology”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, vol. 18, no. 4, Dec. 2008, pp. 465-7, https://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/354.