Vol 24, No 3 (2014)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo24.03

Table of Contents

Cover of the Issue
 
Editorial information
 
Table of contents
 
191-193

Review articles

Oleg V. Gradov, Margarita A. Gradova
193-211

Theoretical and Experimental Cryobiology

Oleg A. Nardid
212-221
Vedeney S. Zaikov, Yuriy A. Petrenko, Natalia A. Trufanova, Aleksey I. Pravdyuk, Natalia A. Volkova, Svetlana P. Mazur, Aleksandr Y. Petrenko
222-230
Natalia A. Yershova, Elena E. Nipot, Natalia M. Shpakova, Sergey S. Yershov, Natalia V. Orlova
231-237

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Anatoliy N. Goltsev, Nikolay A. Bondarovich, Andrey V. Kuznyakov, Maksim V. Ostankov, Lyudmila V. Ostankova, Olga V. Chelombit'ko
238-248
Anatoliy N. Goltsev, Ekaterina E. Yampolskaya, Maksim V. Ostankov, Nikolay A. Bondarovich
249-261

Short communications

Evgeniy V. Shevchenko, Lyudmila N. Tynynyka, Irina P. Mikhaylova, Boris P. Sandomirsky, Olga V. Naumova
262-267
Viktoria L. Ponomareva, Igor P. Vysekantsev, Elena S. Onasenko
268-272

Chronicle

Victor Marchenko. In Memoriam
 
273
Instructions for Authors
 
274-275
Backmatter
 
276