No 3 (2003)

Problems of Cryobiology

Table of Contents

Cover of the issue
 
PDF
Editorial Information
 
Table of Contents
 
PDF
1-2

Theoretical and Experimental Cryobiology

V. S. Marchenko, V. I. Grischenko, V. G. Babiychuk, G. A. Babiychuk, L. N. Marchenko
PDF
6-20
O. A. Olejnik, V. V. Ramazanov, V. A. Bondarenko
PDF
21-29
F. Abualasal, S. V. Melikhova, V. A. Bondarenko
PDF
30-37
I. N. Nikishkova
PDF
38-44
A. N. Goltsev, I. V. Rassokha, E. D. Lutsenko, T. G. Dubrava, L. V. Ostankova
PDF
45-53
A. S. Lebedinskiy, A. Yu. Petrenko, A. N. Sukach
PDF
54-61
A. N. Goltsev, Yu. A. Kozlova
PDF
62-70
V. I. Grischenko, O. A. Nardid, K. D. Rozanova, M. I. Schetinsky, D. O. Mangasarov
PDF
71-74

Cryopreservation of Biological Resources

I. V. Cherkashina
PDF
75-79
Yu. A. Petrenko
PDF
80-87
M. Yu. Stegniy
PDF
88-91
N. O. Shevchenko, T. F. Strybul, V. V. Zhmurko, L. M. Kobyzeva
PDF
92-98

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

V. I. Grischenko, M. P. Petrushko, A. G. Gerodes, I. V. Terpyachaya, T. M. Gurina
PDF
99-102

Chronicle

85 Years’ Anniversary of Academician B.E. Paton
 
3
75 Years’ Anniversary of Academician V.I. Grischenko
 
PDF
4
Instructions for Authors
 
PDF
103
Backmatter
 
PDF
104