Дополнительные научные формирования
 
Аспірантура в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
оголошує конкурс до аспірантури з відривом від виробництва з наукових спеціальностей:

091 – біологія (спеціалізація кріобіологія),
222 – медицина (спеціалізація кріомедицина).

Вступникам до аспірантури необхідно надати на ім’я директора інституту такі документи:

 • заяву;
 • оригінал та копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи освітньо - кваліфікаційний рівень спеціаліста і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію нострифікованого диплома);
 • оригінал та копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • оригінал та копію ідентифікаційного коду;
 • військовий квіток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) та їх копію;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • медичну довідку про стан здоров’я;
 • витяг із засідання кафедри та факультету про рекомендацію до вступу в аспірантуру;
 • список наукових праць і винаходів (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);
 • З кольорові фотокартки розміром 3x4 см;


Строк подачі документів з 23 липня по 08 вересня 2020 року.


диссертация Правила прийому до аспірантури в ІПКіК НАНУ


Документація щодо підготовки докторів філософії в ІПКіК НАН України.

диссертация Положення про робочу програму навчальної дисципліни

диссертация Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм

диссертация Кодекс академічної доброчесності ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про академічну доброчесність ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про політику попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про перевірку наукових текстів

диссертация Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

диссертация Положення про приймальну комісію ІПКіК НАНУ

диссертация Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ІПКіК НАНУ

диссертация До П1 п1 і П1 п2 Місія, візія

диссертация Положення про права гаранта

диссертация Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання

диссертация Положення про порядок академічних довідок ЗВО

диссертация Положення про організацію освітнього процесу

диссертация Положення про проєктні групи

диссертация Положення про апелляцію результатів знань

диссертация Положення про організацію освітнього процесу з підготовки ЗВО

положення про довідки Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в ІПКіК НАН України

договір Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ІПКіК НАН України за державним замовленням


Освітньо-наукова програма.

ОНП профіль Профіль ОНП

ОНП Освітньо-наукова програма.


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Кріобіологія".

диссертация Загальні проблеми кріоконсервування

диссертация Кріобіологія в системі біологічних наук

диссертация Методи дослідження в кріобіології

диссертация Природний та штучний гіпобіоз

диссертация Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів

диссертация Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів

диссертация Теоретичні основи кріобілогії

диссертация Технології низькотемпературного консервування


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Кріомедицина".

диссертация Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб

диссертация Кріобіологічні та біотехнологічні підходи в сучасної медицині

диссертация Моделювання в експериментальної кріомедицині

диссертация Предмет, зміст кріомедицини

диссертация Роль клініко-лабораторних досліджень крові

диссертация Холод як лікувальний фактор

диссертация Іноземна мова


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Методологія та організація наук досліджень".

диссертация Методологія

диссертация Іноземна мова

диссертация Філософія


Украина, 61016, Харьков, ул. Переяславская 23,
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Тел: +38 (057) 373-41-43,   373-38-07,   373-30-39;     Факс: +38 (057) 373-59-52
E-mail: cryo.ua@gmail.com