Дополнительные научные формирования
 
Аспірантура в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
оголошує конкурс до аспірантури з відривом від виробництва з наукових спеціальностей:

091 – біологія (спеціалізація кріобіологія),
222 – медицина (спеціалізація кріомедицина).

Вступникам до аспірантури необхідно надати на ім’я директора інституту такі документи:

 • заяву;
 • оригінал та копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи освітньо - кваліфікаційний рівень спеціаліста і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію нострифікованого диплома);
 • оригінал та копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • оригінал та копію ідентифікаційного коду;
 • військовий квіток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) та їх копію;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • медичну довідку про стан здоров’я;
 • витяг із засідання кафедри та факультету про рекомендацію до вступу в аспірантуру;
 • список наукових праць і винаходів (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати);
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);
 • З кольорові фотокартки розміром 3x4 см;


Строк подачі документів з 26 липня по 10 вересня 2021 року.


диссертация Правила прийому до аспірантури в ІПКіК НАНУ

договір Вступні екзаменаційні білети_кріомедицина

договір Вступні екзаменаціні білети_кріобіологія


Документація щодо підготовки докторів філософії в ІПКіК НАН України.

диссертация Положення про робочу програму навчальної дисципліни

диссертация Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм

диссертация Кодекс академічної доброчесності ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про академічну доброчесність ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про атестацію іПКІК

диссертация Положення про громадське обговорення питань щодо прийняття рішень у сфері діяльності ІПКіК НАН України

диссертация Положення про політику попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про перевірку наукових текстів

диссертация Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

диссертация Положення про приймальну комісію ІПКіК НАНУ

диссертация Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ІПКіК НАНУ

диссертация До П1 п1 і П1 п2 Місія, візія

диссертация Положення про права гаранта

диссертация Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання

диссертация Положення про організацію освітнього процесу

диссертация Положення про запровадження елементів дистанційного навчання

диссертация Положення про обрання вибіркових дисциплін

диссертация Положення про проєктні групи

диссертация Положення про апелляцію результатів знань

диссертация Положення забезпечення якості освіти

положення про довідки Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в ІПКіК НАН України

договір Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ІПКіК НАН України за державним замовленням

договір Договір про науково-технічне співробітництво

договір Договір про співробітництво із НТУ "Харківський політехнічний інститут" 2016 р.

договір Договір про співробітництво із НТУ "Харківський політехнічний інститут" 2021 р.

договір Договір про співробітництво із ХМАПО

договір Угода на проведення пед. практики аспірантів

договір Приклад індивідуального плану доктора філософії


Освітньо-наукова програма.

ОНП профіль Профіль ОНП (2016 р)

ОНП Освітньо-наукова програма (2016 р)

ОНП профіль Профіль ОНП (2020 р)

ОНП Освітньо-наукова програма (2020 р)

ОНП Основна програма_Кріомедицина

ОНП ОНП_Кріомедицина(профиль)

ОНП ОНП Медицина 2021

ОНП Обсяг педагогічного навантаження_кріомедицина

ОНП Обсяг педагогічного навантаження на 2021_кріомедицина. Додаток 2

ОНП наказ про зміну гаранта_кріомедицина

ОНП Програма візиту_Інститут_проблем_кріобіології_кріомедицини_07.06 остаточний варіант

ОНП Відкрита зустріч

ОНП Самоаналіз ОНП 222-Медицина


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Кріобіологія".

диссертация Загальні проблеми кріоконсервування

диссертация Кріобіологія в системі біологічних наук

диссертация Методи дослідження в кріобіології

диссертация Природний та штучний гіпобіоз

диссертация Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів

диссертация Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів

диссертация Теоретичні основи кріобіології

диссертация Технології низькотемпературного консервування


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Кріомедицина".

диссертация Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб

диссертация Кріобіологічні та біотехнологічні підходи в сучасної медицині

диссертация Моделювання в експериментальній кріомедицині

диссертация Предмет, зміст кріомедицини

диссертация Роль клініко-лабораторних досліджень крові

диссертация Холод як лікувальний фактор


Інформація щодо тем дисертаційних досліджень здобувачів та напрями досліджень їх наукових керівників. Дисціпліна зі спеціальності "Кріомедицина".

диссертация Науковий керівник Гольцев А.М.

диссертация Науковий керіник Легач Є.І.

диссертация Науковий керівник Божок Г.А.

диссертация Науковий керівник Чиж М.О.


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Методологія та організація наук досліджень".

диссертация Методологія

диссертация Іноземна мова

диссертация Філософія


Результати опитування здобувачів.

диссертация Форми анкет та результати опитування

диссертация Участь здобувачів у міжнародних проектах


Матеріально-технічне забезпечення для проведення ОНП.

video-intro Відео-візитка: Віварій

video-intro Відео-візитка: Низькотемпературний банк


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com