Vol 23, No 2 (2013)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine (Problemy Kriobiologii i Kriomediciny) (formerly Problems of Cryobiology)

Table of Contents

Issue cover
 
PDF
Editorial Information
 
Table of Contents
 
103-104

Theoretical and Experimental Cryobiology

Dmytro G. Lutsenko, Aleksandr V. Shylo, Larisa N. Marchenko, Yevgeniy E. Perskiy, Georgiy A. Babiychuk
105-115
Svetlana V. Koschiy, Anatoliy N. Goltsev, Igor P. Vysekantsev, Valentina F. Martsenyuk, Tatyana M. Gurina, Larisa V. Sokol
116-123
Viktor V. Ramazanov
124-134
Aleksandra V. Zinchenko, Yulianna S. Govorova, Antonina M. Kompaniets
135-142
Margarita Yu. Malyukina, Nataliya S. Kavok, Igor A. Borovoy, Katerina A. Averchenko
143-151

Cryogenic Equipment

Mikhail I. Gasanov, Alexandr V. Gurin, Valeriy V. Klepikov, Marxen P. Larin, Stanislav A. Ponyatkovskiy, Georgiy G. Prokhorov
152-161

Abstracts

Abstracts of the 37th Annual Conference of Young Scientists ‘Cold in Biology and Medicine. Current Issues in Cryo-biology, Transplantology and Biotechnology’, May 20–21, 2013, Kharkov, Ukraine
Editorial Board Problems of Cryobiology and Cryomedicine
162-190

Chronicle

75th Anniversary of Prof. Boris Sandomirsky
 
191-193
80th Anniversary of Prof. Sajio Sumida
 
194-195
Second minisimposium ‘Stem Cell Day’, May 24, 2013, Kiev, Ukraine
 
196-198
37th Annual Conference of Young Scientists ‘Cold in Biology and Medicine. Current Issues in Cryobiology, Transplantology and Biotechnology’, May 20–21, 2013, Kharkov, Ukraine
 
199-200
Instructions for Authors (in russian)
 
201
Instruction for authors
 
202
Publishing Information