Аспірантура в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
оголошує конкурс до аспірантури з відривом від виробництва з наукових спеціальностей:

091 – біологія (спеціалізація кріобіологія),
222 – медицина (спеціалізація кріомедицина).

Вступникам до аспірантури необхідно надати на ім’я директора інституту такі документи:

 • заяву;
 • копію документа державного зразка про здобутий ступінь освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та додатку до нього (в разі здобуття відповідної освіти за кордоном ‒ копію нострифікованого диплома);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою 086/о;
 • дослідницьку пропозицію;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності), оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису або ДСТУ 8302:2015 (форма) з копіями опублікованих статей/тез;
 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності);
 

Строк подачі документів з 1 серпня по 9 вересня 2022 року.

Документи подаються в приймальну комісію ІПКіК НАН України за адресою:
м.Харків, вул.Переяславська 23, ІПКіК НАН України
(понеділок‒ п’ятниця з 10-00 до 16-00) особі, відповідальній за аспірантуру ‒ Кулєшовій Ларисі Георгіївні,
тел. 099-036-20-55
електронна пошта: kuleshovalarisa47@gmail.com.


диссертация Правила прийому до аспірантури 2022

договір Вступні екзаменаційні білети_кріомедицина

договір Вступні екзаменаціні білети_кріобіологія


Документація щодо підготовки докторів філософії в ІПКіК НАН України.

диссертация Положення про робочу програму навчальної дисципліни

диссертация Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукових програм

диссертация Кодекс академічної доброчесності ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про академічну доброчесність ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про атестацію іПКІК

диссертация Положення про громадське обговорення питань щодо прийняття рішень у сфері діяльності ІПКіК НАН України

диссертация Положення про політику попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями ІПКіК НАНУ

диссертация Положення про перевірку наукових текстів

диссертация Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

диссертация Положення про приймальну комісію ІПКіК НАНУ

диссертация Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ІПКіК НАНУ

диссертация До П1 п1 і П1 п2 Місія, візія

диссертация Положення про права гаранта

диссертация Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання

диссертация Положення про організацію освітнього процесу

диссертация Положення про запровадження елементів дистанційного навчання

диссертация Положення про обрання вибіркових дисциплін

диссертация Положення про проєктні групи

диссертация Положення про апелляцію результатів знань

диссертация Положення забезпечення якості освіти

положення про довідки Положення про порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в ІПКіК НАН України

договір Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ІПКіК НАН України за державним замовленням

договір Договір про науково-технічне співробітництво

договір Договір про співробітництво із НТУ "Харківський політехнічний інститут" 2016 р.

договір Договір про співробітництво із НТУ "Харківський політехнічний інститут" 2021 р.

договір Договір про співробітництво із ХМАПО

договір Угода на проведення пед. практики аспірантів

договір Приклад індивідуального плану доктора філософії


Освітньо-наукові програми.

ОНП профіль Профіль ОНП (2016 р)

ОНП Освітньо-наукова програма (2016 р)

ОНП профіль Профіль ОНП (2020 р)

ОНП Освітньо-наукова програма (2020 р)

ОНП Основна програма_Кріомедицина

ОНП ОНП_Кріомедицина(профиль)

ОНП ОНП Медицина 2021

ОНП Обсяг педагогічного навантаження_кріомедицина

ОНП Обсяг педагогічного навантаження на 2021_кріомедицина. Додаток 2

ОНП наказ про зміну гаранта_кріомедицина

ОНП Програма візиту_Інститут_проблем_кріобіології_кріомедицини_07.06 остаточний варіант

ОНП Відкрита зустріч

ОНП Самоаналіз ОНП 222-Медицина


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Кріобіологія".

диссертация Загальні проблеми кріоконсервування

диссертация Кріобіологія в системі біологічних наук

диссертация Методи дослідження в кріобіології

диссертация Природний та штучний гіпобіоз

диссертация Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів

диссертация Роль кріобіології в збереженні біологічного різноманіття та генофонду біологічних видів

диссертация Теоретичні основи кріобіології

диссертация Технології низькотемпературного консервування

ОНП Технології низькотемпературного консервування

ОНП Природний та штучний гіпобіоз

ОНПМетодологія і організація наукових досліджень

ОНП Методи дослідження в клітинній біології

ОНП Проблеми кріоконсервування крові

ОНП Загальні проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і тканин

ОНП Кріоветеринарія

ОНП Роль клітинної біології в збереженні біологічного різноманіття



Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Кріомедицина".

диссертация Використання кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні хвороб

диссертация Кріобіологічні та біотехнологічні підходи в сучасної медицині

диссертация Моделювання в експериментальній кріомедицині

диссертация Предмет, зміст кріомедицини

диссертация Роль клініко-лабораторних досліджень крові

диссертация Холод як лікувальний фактор

ОНП Методи клітинної біології у регенеративній медицині


Інформація щодо тем дисертаційних досліджень здобувачів та напрями досліджень їх наукових керівників. Дисціпліна зі спеціальності "Кріомедицина".

диссертация Науковий керівник Гольцев А.М.

диссертация Науковий керіник Легач Є.І.

диссертация Науковий керівник Божок Г.А.

диссертация Науковий керівник Чиж М.О.


Робочі програми навчальних дисціплін зі спеціальності "Методологія та організація наук досліджень".

диссертация Методологія

диссертация Іноземна мова

диссертация Філософія


Результати опитування здобувачів.

диссертация Форми анкет та результати опитування

диссертация Участь здобувачів у міжнародних проектах


Матеріально-технічне забезпечення для проведення ОНП.

video-intro Відео-візитка: Віварій

video-intro Відео-візитка: Низькотемпературний банк


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com